Posts tagged ‘calibration’

ข้อสรุปจากการสอบเทียบ(calibration)เมื่อนำมาพิเคราะห์ จะทำให้สามารถกำหนดได้ว่าเครื่องวัดควรจะใช้ต่อไปหรือจำเป็นต้องปรับแต่งข้อสรุปจากการสอบเทียบ ทำให้ มั่นอกมั่นใจได้ว่าเครื่องมือวัดที่ใช้ในการค้นหายังคงดำเนินกิจการได้อย่างแม่นยำกับนับถือได้ ข้อสรุปการสอบเทียบหลายๆ ครั้ง ยังแสดงให้เห็นคุณสมบัติทางด้านความมั่นคง ( Stability ) ของเครื่องวัด เวลาใดที่ต้องสอบเทียบ มักมีคำถามเกิดขึ้นเสมอว่าเครื่องมือวัดใดที่ต้องปฏิบัติงานสอบเทียบ และจะสอบเทียบบ่อยเพียงใดพอจะกล่าวโดยรวมได้ว่า การสอบเทียบเครื่องไม้เครื่องมือวัดจะต้องทำเมื่อไหร่ก็ตามที่ผลสรุปการวัดของเครื่องมือวัดนั้นกระทบต่อคุณภาพของข่าวดังนั้น เครื่องมือวัดใดที่ไม่มีผลกระทบกระเทือนต่อคุณภาพของข่าวก็ไม่จำเป็นต้องสอบเทียบ การระบุว่าเครื่องมือวัดใดต้องสอบเทียบบ้างเป็นได้ใช้ข้อสันนิษฐานดังต่อไปนี้ ให้ตั้งคำถามว่าหากเครื่องมือวัดที่ใช้ในการตรวจงานอ่านค่าผิดไปจากข้อบังคับที่ระบุไว้ จะได้รับความกระทบกระเทือนที่เสียหายต่อคุณภาพของข้อมูลหรือไม่ หากพบว่าการค้นหาขึ้นอยู่กับค่าการอ่านของวัสดุวัดเป็นสำคัญก็แสดงว่ามาตรวัดนั้น ต้องดำเนินการสอบเทียบพร้อมกับอีกกรณีหนึ่งก็คือ เมื่อใดที่บุคลากรมีเหตุที่จำเป็นต้องแน่ใจในค่าของเครื่องมือวัดก็ต้องสอบเทียบตัวอย่างเช่น เรื่องของความสะดวก กิจกรรมสอบเทียบเป็นกิจกรรมที่ต้องใช้ค่าใช้จ่าย แต่การสอบเทียบก็มีความจำเป็นเพราะหากตัดสินให้ดีจะเห็นว่าราคาความย่อยยับที่เกิดขึ้นกับข่าวสาร เมื่อใช้เครื่องมือวัดที่ไม่เป็นหลักเกณฑ์ค่าใช้จ่ายในการตรวจตรา ซ้ำ อาจสูงกว่าค่าใช้จ่ายในการสอบเทียบเครื่องมือวัด การสอบเทียบที่ทำเกินเหตุจำเป็นก็อาจก่อให้เกิดความสูญเสีย งบประมาณของที่ทำการเกินเหตุจำเป็นเช่นเดียวกัน