Posts tagged ‘รับจำนำรถ’

ผู้รับจำนำ เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ ผู้รับจำนำต้องสำรวจใบสำคัญเหตุด้วยรถให้ดีว่ารถยนต์ที่จะรับจำนำนั้นเป็นรถของผู้นำมาจำนำหรือเปล่า ตรวจค้นดูสมุดบันทึกหนังสือคู่มือลงบัญชีรถ ดูในช่องผู้ถือสิทธิ์ขาดว่าเป็นชื่อของผู้นำรถมาจำนำหรือเปล่า ถ้าไม่ใช่จะต้องมีบันทึกยอมรับหรือมอบสิทธิ์ของผู้ครอบครองผู้ถือกรรมสิทธิ์ รวมทั้งสิ่งพิมพ์อื่น ๆ ที่เนื่อง เช่น สำเนาทะเบียนบ้าน บัตรประจำตัว ทะเบียนสมรส หนังสือยินยอมของผัวเมีย (ถ้ามี) พร้อมด้วยท้ายก็ข้อตกลงจำนำ งานพิมพ์ทุกอย่างจะต้องให้ผู้นำรถมาจำนำลงลายเซ็นยืนยันความชอบธรรมให้สุภาพ ผู้รับจำนำที่ไม่ซื่อสัตย์สุจริต คือ รับจำนำรถที่ถูกโกงมา ซึ่งมิใช่รถของผู้นำมาจำนำ สมมตมีหมายใจกินสินบนเช่นนี้ คือเพื่อเสี่ยงเพราะเห็นแก่ดอกเบี้ยอันเกิดจากการรับจำนำเปอร์เซ็นต์ 10 บาทต่อเดือน โดยไม่คิดถึงหลักกฎหมาย ถือว่าเข้าหลักเกณฑ์การรับของโจร เป็นความผิดพลาดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 357 มีโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ เราจะปรากฏชัดได้อย่างไรว่าคนนั้นคนนี้รับจำนำรถไว้โดยไม่สุจริต มีหลักในการตรึกตรองว่า บุคคลนั้นหวังอะไรจากการรับจำนำ ถ้าหวังดอกเบี้ยอันเกิดจากการรับจำนำรถโดยไม่คำนึงถึงว่ารถคันนั้นเป็นรถที่ถูกยักแยกมา ถูกลักมา หรือเป็นรถที่ได้มาด้วยการกระทำความผิดอื่น (ตามมาตรา 357) คือรับไว้เพื่อค้นผลกำไรที่มิควรได้โดยฮิตด้วยกฎหมายกระนี้ ในทางกฎหมายก็ถือว่าผู้รับจำนำนั้นมีเจตนาทุจริต การทำการตรงนั้นก็เป็นความผิดฐานรับของโจร โทษทัณฑ์ฐานรับของโจร เป็นความผิดต่อพื้นโลก เป็นคดีตกลงความไม่ได้ ต่างกับเหตุแรกที่ผู้เช่าซื้อหลอกรถแล้วนำมาจำนำ พร้อมทั้งโทษทางอาญาก็แตกต่าง ฉันนั้นผู้รับจำนำที่ทุจริต มีสิทธิติดคุกฐานรับของโจร ส่วนผู้นำมาจำนำ ถ้าปรากฎว่าทุจริตทรัพย์เขามา เช่น ยืมมา […]