ในปัจจุบันไม่มีใครสามารถปฏิเสธได้ว่าไอที เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจไม่ว่าจะเป็นผู้ที่เริ่มต้นประกอบธุรกิจ หรือผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจอยู่ในปัจจุบัน หรือผู้ประกอบการที่ต้องการขยายธุรกิจ แต่การนำไอทีเข้ามาใช้งานในธุรกิจผู้ประกอบการ จำเป็นต้องตระหนักถึงค่าใช้จ่ายหรืองบประมาณจากการดำเนินการด้านไอที เช่น การซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ซื้อซอฟต์แวร์ ค่าเช่าวงจรสื่อสาร ค่าฝึกอบรมพนักงาน ต่าง ๆ ค่าจัดทำเว็บไซต์ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จะเกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยี ที่จะผสานกับการใช้งานในระบบไอทีเพื่อนำมาซึ่งการเพิ่มประสิทธิภาพ และผลิตภาพในการดำเนินธุรกิจ หรือการสร้างความได้ เปรียบในการแข่งขันโดยใช้ไอที เช่น การนำระบบบริหารการจัดการมาใช้ในการช่วยลดต้นทุน การสร้างพันธมิตรทางธุรกิจหรือเสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า การสร้างผลิตภัณฑ์หรือบริการ การปรับปรุงผลิตภัณฑ์หรือบริการโดยการประมวลผลผ่านการเก็บรวบรวมและ วิเคราะห์สารสนเทศเกี่ยวกับนวัตกรรม คู่แข่งและการตลาด ซึ่งที่ผ่านมาเป็นการยากที่ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจะสามารถจัดหาค่าใช้ จ่ายหรืองบประมาณให้เพียงพอต่อความต้องการในการดำเนินธุรกิจ

ส่วนด้านภาครัฐก็ดำเนินการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการให้นำเอาเทคโนโลยีมาใช้ กับการประกอบธุรกิจ เช่น การใช้งานอินเทอร์เน็ต การทำพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการพัฒนาซอฟต์แวร์หรือจัดหาซอฟต์แวร์เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจ เช่น ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการ ระบบบัญชี ระบบการจัดการ ด้านเอกสารต่าง ๆ ไปจนถึงการพัฒนาซอฟต์แวร์เฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมด้านต่าง ๆ เช่นที่ผ่านมาภาครัฐดำเนินการพัฒนาซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์ส ERP สำหรับ ผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องเรือนโดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมร่วมมือ กับสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) หรือ SIPA พัฒนาเป็นต้น เหล่านี้ล้วนเป็นอีกเครื่องมือหนึ่งที่ส่งเสริมให้กับผู้ประกอบการเพิ่มศักยภาพในการการดำเนินธุรกิจได้

Comments are closed.